About2 2018-02-27T10:57:55+00:00

FIRMAST

Üle 30-aastase tegutsemise jooksul on firma end näidanud usaldusväärse partnerina kõikide ehitusmontaažitööde teostamisel, k.a. “võtmed kätte” lahendused.

Selle ajavahemiku jooksul on käiku antud rida linnale tähtsaid objekte: :

 • Narva Kreenholmi Gümnaasium
 • Narva Kesklinna Gümnaasium
 • Narva Prokuratuur
 • Venemaa Peakonsulaat Narvas
 • Narva Linnavalitsus
 • Narva Haigla
 • Narva Elektrijaam
Реконструкция детского сада «Pingviin».

Aktsiaselts VANT on asutatud 1989.aastal ja on üks vähestest ettevõtetest Narva ehitusturul, kel on rikkalik kogemus ehitustööde teostamisel.

Üle 30-aastase tegutsemise jooksul on firma end näidanud usaldusväärse partnerina kõikide ehitusmontaažitööde teostamisel, k.a. “võtmed kätte” lahendused.

See kinnitab veel kord, et meie töölistele ja spetsialistidele on jõukohane täita tellijate kõige erinevamaid soove.

FIRMA AJALUGU

Aktsiaselts VANT on asutatud 1989.aastal ja on üks vähestest ettevõtetest Narva ehitusturul, kel on rikkalik kogemus ehitustööde teostamisel.

Viimaste aastate jooksul on ettevõtte alaliste töötajate arv suurenenud 40 inimeseni, kellel on vajalik kvalifikatsioon, kogemus ja teadmised, täitmaks kõige erinevamaid ehitusalaseid töid ja sellega seotud teenuseid.

Tegevusalad, litsentsid.

Ehitamine (reg.number EH10157719-0001)

Oma joudega teostame koiki uldehitus- ja viimistlustoid.

Ehitusjuhtimine (reg.number EJ10157719-0001)

Viimase 20 aasta kestel tegeleb firma kogu ehitustoode kompleksi juhtimisega, viimaks ellu projekte ranges vastavuses varem kooskolastatud hindade, maaratud tahtaegade ja standarditele vastava kvaliteediga.

Peatoovotja vastutab koigi lepingust tulenevate kohustuste taitmise eest

   • – kokku lepitud hind
   • – kindlaksmaaratud tahtaeg
   • – toode kvaliteet
   • – rahalised tagatised (pangagarantiid voi ehitusriskide kindlustamine).
Projekteerimine (reg.number EP10157719-0001)

Teostame taies ulatuses projekteerimisdokumentatsiooni koigi hoonete ja ehitiste tuupidele ning valisvorkudele.

Ehitusjarelevalve teostamine (reg.number EO10157719-0001)

Tellija soovil pakume ehitusjarelevalve teenuseid
Selles vallas on AS-l VANT laialdane kogemus, pakkudes ehitusjarelevalvet nii eramule kui ka toostuskompleksile.

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine (reg.number EK10157719-0001)

Viime labi projektdokumentatsiooni, hoonete ja rajatiste ekspertiise. Samuti anname valja kvalifitseeritud ekspertiisiotsuseid.

Arhitektuurmalestistega seotud tood (reg.number  E 312/2007-P )

Teostame arhitektuurmalestiste konserveerimine, restaureerimine ja remont ning muinsuskaitseline jarelevalve. Tegeleme ka ajaloo- ja kultuurvartusega hoonete tehnilise seisundu ekspertiisidega, koostame inseneriosade projekte.

Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisusteemide
Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

Meie poolt teostatavatest eritoodest tooks esile automaatsete tulekahjusignalisatsioonisusteemide projekteerimise, paigaldamise, haalestamise ja hoolduse

Marketing, eelarvete koostamine

Eelarvete ja hinnapakkumste koostamisega tegeleb meil eelarveosakond, kasutades selleks vastavaid arvutiprogramme.
Meilt saate tellida uksikasjalikud eelarved koikidele ehitustoode liikidele, kirjutatuna lahti toomahu ja kasutatavate materjalide kaupa.
Abistame Tellijat hankekonkursi dokumentatsiooni koostamisel.
Valides AS-i Vant peatoovotjaks, saate eelarve tasuta.

Muud tegevusalad

Ruumide rendile andmine

Kvaliteedi süsteem

Bureau Veritas Quality International väljastas 21.01.2002 kvaliteedisertifikaadi, mis kinnitab AS VANT ehitusalaste projektide kavandamise ja juhtimise vastavust rahvusvahelisele kvaliteedistandardile ISO 9001:2000.

Endise standardi ISO 9001:2000 asemele tuli standard ISO 9001:2008 ja 25.10.2010 Bureau Veritas Certification kinnitas, et AS-i VANT juhtimissüsteem on kontrollitud ja tunnistatud vastavaks ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi standardi nõuetele käsitlusalas „Ehitusalane peatöövõtt ja projektijuhtimine“

Sertifikaat tõendab, et AS VANT tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ja ettevõte jälgib oma tegevuses seadusi, ehitusnormatiive ja eeskirju, heakskiidetud kvaliteedi standardeid ning head töö- ja ehitustava.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse tõstmiseks ja klientidele osutavate teenuste parandamiseks 2012. aasta kvaliteedipoliitika on suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele:

 • Lähtudes keerulisest olukorrast ehitusteenuste turul, suurendada ehitusmontaažitööde, restaureerimistööde, ehitusjärelevalve ja ekspertiiside mahtu;
 • Tõsta teostatavate tööde kvaliteeti enam kvalifitseeritud alltöövõtjate kaasamise kaudu konkreetsete tööliikide teostamiseks;
 • Tagada tööde teostamise tööohutus kasutades uuendatud nõudeid töö korraldamisele ja teadmistele;
 • Tõsta firma tegevuse efektiivsust osaledes ühismarketingu Euroopa programmides;
 • Taastada vajalikul määral kvalifitseeritud tööjõud;
 • Tõsta töö operatiivsust süstematiseerimise ja elektroonilise dokumendihalduse suurema kasutamise arvel.